Privacyverklaring, Klachtenregeling, Algemene voorwaarden en het Protocol Meldplicht datalekken VanderVeensysteemtherapie:

 

Privacyverklaring

VanderVeensysteemtherapie vindt de bescherming van persoonsgegevens van cliënten belangrijk.

Dit betekent dat er zorgvuldig om wordt gegaan met deze gegevens. VanderVeensysteemtherapie is op de hoogte van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit betekent in de praktijk dat VanderVeensysteemtherapie persoonsgegevens

 

·       verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

·       van de cliënt vraagt die minimaal nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze gebruikt worden.

·       in een omgeving bewaart waar passende technische en/ of organisatorische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen

·       niet doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en na toestemming van de cliënt.

·       van de cliënt respecteert, op de hoogte is van de rechten van cliënten rondom persoonsgegevens.

 

VanderVeensysteemtherapie en verwerking van persoonsgegevens.

Volgens de wet WBGO is het verplicht voor VanderVeensysteemtherapie om een persoonlijk dossier voor cliënten aan te leggen en de privacy van de dit dossier te waarborgen. De behandelend therapeut van VanderVeensysteemtherapie is de enige persoon die toegang heeft tot dit dossier en heeft een geheimhoudingsplicht. Het dossier bevat aantekeningen over de voortgang van de behandeling, de gevoerde gesprekken en de persoonlijk gezondheidstoestand.

 

Dit betekent in de praktijk dat VanderVeensysteemtherapie:

 

·       zorgvuldig omgaat met persoonlijke en medische gegevens.

·       er voor zorgt dat derden geen toegang hebben tot deze gegevens.

·       de volgende gegevens van cliënten vraagt: voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, geslacht, geboortedatum, huisarts, zorgverzekeraar, verzekerdennummer.

 

VanderVeensysteemtherapie en verwerking van persoonsgegevens op de factuur.

 

Dit betekent in de praktijk dat VanderVeensysteemtherapie

 

·       na elke behandeling een factuur verstuurd

·       op de factuur de volgende gegevens vermeldt: naam, adres, geboortedatum, datum behandeling, omschrijving behandeling, bijvoorbeeld individueel gesprek,systeemspecialistische behandeling en de kosten van de behandeling.

 

VanderVeensysteemtherapie en verstrekking van gegevens aan derden:

 

Dit betekent in de praktijk dat VanderVeensysteemtherapie

 

·       gegevens uit een dossier kan gebruiken om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een overdracht naar een andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen na expliciete toestemming van de cliënt.

·       Bij waarneming, bij afwezigheid van de behandelend therapeut gegevens aan de waarnemer kan verstrekken.

·       (geanonimiseerde) gegevens gebruikt voor intercollegiale toetsing. Dit gebeurt alleen na expliciete toestemming van de cliënt.

·       de daarvoor noodzakelijke gegevens uit het cliëntendossier gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur kan worden opgesteld.

 

Verder worden de verstrekte persoonsgegevens niet aan derden verstrekt door VanderVeensysteemtherapie, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, bijvoorbeeld in de situatie dat de politie in het kader van onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In dergelijk geval is VanderVeensysteemtherapie verplicht medewerking te verlenen en de gegevens af te geven. VanderVeensysteemtherapie kan persoonsgegevens delen met derden indien de betreffende cliënt hiervoor schriftelijke toestemming geeft. VanderVeensysteemtherapie verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen, gevestigd buiten de EU.

 

 

Algemene voorwaarden

 

VanderVeensysteemtherapie moet aan de volgende Europese voorwaarden voldoen en kennis hebben van de omschreven wet, criteria en protocollen.

VanderVeensysteemtherapie wordt getoetst door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg met als doel kwalitatieve behandelingen en veiligheid te bieden aan de cliënt.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) draagt zorg voor een betere bescherming van de privacy voor u als cliënt .

 

Klachtenregeling

Het is van belang dat u tevreden bent over de behandeling bij VanderVeensysteemtherapie. Heeft u toch een klacht laat dit het liefst zo snel mogelijk aan Jacquelien van der Veen weten, zodat er een passende oplossing voor u kan komen. Gaat dit niet lukken dan heeft VanderVeensysteemtherapie de zorg rondom de (WKKGZ ) Wet Klachten Kwaliteit en Geschillen Zorg via de beroepsvereniging NFG geregeld.

Verschillende stappen

Er zijn verschillende stappen die je kunt zetten om jouw klacht kenbaar te maken. 

Stap 1: Praat met jouw therapeut van VanderVeensysteemtherapie

Als jouw therapeut niet weet dat je ontevreden bent, kan hij/zij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt jouw therapeut van VanderVeensysteemtherapie het op prijs dat hij/zij de gelegenheid krijgt om er met jou over te praten. 

Stap 2: De klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie NFG, van VanderVeensysteemtherapie

Kom je er samen niet uit, of zie je om bepaalde redenen af van een gesprek met jouw therapeut, dan kun je je wenden tot de klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Hieraan zijn voor jou geen kosten verbonden. De beroepsorganisatie NFG van VanderVeensysteemtherapie vind je terug op de pagina Info & contact op deze website. Zodra de klachtfunctionaris jouw klacht heeft ontvangen, informeert deze je over de verdere procedure. 

Overige stappen

Is een gesprek met jouw therapeut of klachtfunctionaris niet voldoende en lost het gesprek het probleem niet op, dan kun je een rechtszaak aanspannen, maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: De therapeut van VanderVeensysteemtherapie is aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Je kunt je hiertoe wenden met jouw klacht. De geschillencommissie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Bij de tuchtcolleges kunt je alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de betreffende zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de VanderVeensysteemtherapie therapeut is aangesloten.

Wie kan een klacht indienen?

De volgende personen kunnen een klacht indienen:

·       De cliënt. Jij bent de directe belanghebbende.

·       Een naaste betrekking of nabestaande (partner, ouders of andere familieleden van de cliënt).

·       Degene aan wie de directe belanghebbende een opdracht tot klagen heeft verstrekt en een machtiging heeft afgegeven.

 

Vergeet niet hierbij de machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van de belanghebbende mee te sturen met de klacht.

·       De Inspecteur voor de Volksgezondheid

·       Kinderen van gescheiden ouders tot 16 jaar: beide ouders moeten toestemming geven voor een medische behandeling. Daarom moeten ook beide ouders het  klachtenformulier ondertekenen.

·       Kinderen van gescheiden ouders vanaf 16 jaar: Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over zaken die hun gezondheid betreffen.Toestemming van de ouders is niet nodig.Indien een van de ouders hen vertegenwoordigt, moet deze gemachtigd zijn door de directe belanghebbende.

 

NFG:

De klachtenfunctionaris en aansluiting bij de geschillencommissie is door VanderVeensysteemtherapie  bij de NFG per machtiging via Stichting CAMCoop geregeld.

 

Criteria VanderVeensysteemtherapie

Beroepsvereniging:

De bij VanderVeensysteemtherapie aangesloten therapeuten zijn beroepsbeoefenaren op minimaal master-niveau en aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Jij bent op deze manier verzekerd van een onafhankelijk tuchtrecht. Dat schept duidelijkheid voor jou als cliënt en de beroepsbeoefenaren. Op de pagina info & contact van VanderVeensysteemtherapie kun je terugvinden bij welke beroepsvereniging de therapeut is aangesloten.

De beroepsvereniging is aangesloten bij een erkende koepelorganisatie die hun belangen behartigt en is daarnaast een betrouwbaar intermediair tussen beroepsorganisatie en de zorgverzekeraars.

Aansluiting bij een erkende beroepsvereniging garandeert de cliënt bovendien een hoog kwaliteitsniveau van hulpverlening. 

De therapeut van VanderVeensysteemtherapie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1.      Is in het bezit van een diploma basiskennis medisch-sociale beroepen of psychosociale beroepen, afgestemd op de gevolgde praktijkopleiding (ten minste 240 ects) en de keuze van de therapie, die in zijn of haar praktijk wordt gegeven of is in het bezit van een diploma van een opleiding welke op de hbo-lijst vermeld staat, gevolgd door een Masteropleiding Systeemspecialist. 

2.      Is onderhevig aan het tuchtrecht.

3.      De beroepsbeoefenaar onderwerpt zich aan de klachtenregeling en de geschillenregeling zoals bepaald in de Wkkgz.

4.      Heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, alsmede een rechtsbijstandverzekering die voldoende dekking geeft bij de behandeling van klachten door de Geschillencommissie. 

5.      Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die bij inschrijving niet ouder is dan drie maanden.

6.      Praktijk en praktijkvoering voldoen aan de basisvoorwaarden van de koepelorganisatie en de specifieke voorwaarden van de beroepsorganisatie.De therapie/ behandeling moet erop gericht zijn de gezondheid van de cliënt te bevorderen en/of te genezen.

7.      Is in het bezit van een AGB-code in overeenstemming met de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars en de VEKTIS.

 

Huiselijk geweld/ kindermishandeling:

VanderVeensysteemtherapie is op de hoogte van het protocol NFG huiselijk geweld en kindermishandeling en is op de hoogte dat de NFG een aandachtsfuntionaris (aangesloten bij LVAK) ter ondersteuning inzet.

 

MELDPLICHT DATALEKKEN

Overwegingen 

·       VanderVeensysteemtherapie hecht belang aan een goede beveiliging van haar (elektronische) systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen en worden verwerkt. Het valt desalniettemin nooit volledig te voorkomen dat er een datalek zal plaatsvinden. VanderVeensysteemtherapie is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht om (ernstige) datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen.

·       VanderVeensysteemtherapie wenst aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen en heeft daarom een beleid geformuleerd om zo adequaat mogelijk te handelen indien er onverhoopt toch een datalek plaatsvindt.

 

Definitie datalek.

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

 

Interne verantwoordelijke melding datalekken.
Bij VanderVeensysteemtherapie is de interne verantwoordelijke voor de verwerking van datalekken en  de melding van een datalek de therapeut/ eigenaar van VanderVeensysteemtherapie. Deze verantwoordelijke is: Jacquelien van der Veen, telefoonnummer: 06-20959741; emailadres: info@systeemtherapietwente.com,  hierna te noemen. 

 

 

Deze privacyverklaring, klachtenregeling, algemene voorwaarden en het protocol meldplicht datalekken VanderVeensysteemtherapie is opgemaakt op 24 maart 2024 door:

 

Jacquelien van der Veen   

Systeemspecialist

 

Vanderveensysteemtherapie       

Praktijk voor systeemspecialistische behandeling  

voor individuen, (ex) partners en  (samengestelde) gezinnen.

Hofstedeweg 131 

7535CT Enschede                   

06- 20959741

info@systeemtherapietwente.com

www.systeemtherapietwente.com